Speciális keresés Speciális keresés
38
search star_border

Polski Przegląd Chirurgiczny 1966 TOM XXXVIII

Értesítések élő árverés közben
notifications_off Riasztás: Nem
textsms SMS: Nincs
add Feljegyzésed 
Tétel leírása

Polski Przegląd Chirurgiczny 1966 TOM XXXVIII

KOMPLETNY OPRAWIONY ROCZNIK 

Árverés
Jesienna Aukcja Antykwariatu Księgarskiego Piastun
gavel
Dátum
04 November, 19:00 CET/Warsaw
date_range
Kikiáltási ár
65 EUR
Élő árverés megkezdése
Bejelentkezés az árverésre
Licitálj most
A licitáláshoz jelentkezz be

Szeretnél licitálni? Jelentkezz be, és iratkozz fel az árverésre.

Bejelentkezés
PLN .00

Ajánlatok elfogdása: 04/11 19:00 CET/Warsaw
Élő árverés megkezdése: , 04/11 19:00 CET/Warsaw

Azonnal emeld meg a tétel árát. Adj ajánlatot, ha egy tételre az előárverésen kívánsz licitálni. Figyelem: Az ajánlatokat nem lehet visszavonni!

Limit beállítása
A licitáláshoz jelentkezz be

Szeretnél licitálni? Jelentkezz be, és iratkozz fel az árverésre.

Bejelentkezés
PLN .00

Ha licitálás közben limitet állítasz be, a tétel automatikusan licitálásra kerül a nevedben, a beállított limitig. A limit egy rejtett ajánlat, az értékét a többi felhasználó nem ismeri, és csak az az élő licitálás során válik aktívvá, az eBay vagy az Allegro aukciós mesterlövészeihez hasonlóan. A beállított limitek a tételre történő licitálás kezdetéig módosíthatók.

Üzenet küldése az árverés szervezőjének

Kérdésed van ezzel a tétellel vagy az árverésen való részvétellel kapcsolatban?

Megtekintés: 1 | Kedvencek: 0
Árverés

Antykwariat Księgarski Piastun

Jesienna Aukcja Antykwariatu Księgarskiego Piastun
Dátum
Szombat, 04 November, 19:00 CET/Warsaw
Az árverés menete

Minden tétel árverésre kerül

Árverési díj
5.00%
A OneBid nem szed további díjakat a licitálásért.
Felüllicitálások
  1
  > 5
  100
  > 12
  200
  > 15
  400
  > 20
  600
  > 25
  800
  > 30
  1 000
  > 35
  1 500
  > 50
  2 000
  > 100
  2 200
  > 115
  2 500
  > 130
  3 000
  > 140
  4 000
  > 180
 
Szabályzat

REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Dom Aukcyjny Piastun Łukasz Tomicki z siedzibą w Zielonej Górze 65-530, Zawadzkiego 12/10 organizuje aukcje, których przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu w celu ich sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie aukcji.

 2. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu aukcji. Jest on dostępny w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej onebid.pl

 3. Dom Aukcyjny występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między podmiotami lub działa na własny rachunek.

 4. Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.


II. DEFINICJE

 • Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

 • Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.

 • Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.

 • Cena nabycia – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem) wraz z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de suite).

 • Cena Wywoławczanajniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację

 • Dom Aukcyjny– Piastun Łukasz Tomicki z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zawadzkiego 12/10 nr NIP 5020015208 KRS 021297877

 • Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana

 • Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na aukcji.

 • licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Dom Aukcyjny, w ramach której Licytujący deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć dany Obiekt. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

 • Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem aukcji.

 • Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

 • Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.

 • Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.

 • Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku, gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.


III. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

 1. Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Obiektów oferowanych na najbliższej aukcji.

 2. Obiekty zamieszczone w katalogu i zgłoszone do sprzedaży aukcyjnej są opatrzone opisami, których prawdziwość potwierdzona jest przez pracowników i ekspertów Domu Aukcyjnego lub przez zewnętrznych konsultantów.

 3. Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny przed rozpoczęciem licytacji.

 4. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz ewentualnie Estymacje.

 5. Dom Aukcyjny daje gwarancje autentyczności oraz autorstwa i innych cech Obiektów opisanych w katalogu.

 6. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.


IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

 1. Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

 2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

 3. Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby, które przed ogłoszonym terminem aukcji dokonają skutecznej rejestracji / skutecznego zgłoszenia. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie onebid.pl lub w siedzibie Domu Aukcyjnego.

 4. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów, lub wpłacenia wadium.

 5. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez Uczestnika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi.

 6. Wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wynosi 30 zł.

 7. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji . Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.

 8. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.

 9. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

 10. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dom Aukcyjny może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka i przewidzianych w ustawie.


V. UDZIAŁ OSOBISTY

 1. Osoba dopuszczona do Aukcji otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny i lub/i tabliczkę z tym numerem (IDENTYFIKATOR, TABLICZKA). Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera

 2. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej.

 3. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią.


VI. LICYTACJA TELEFONICZNA

 1. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania Obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji.

 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika.

 3. Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed terminem aukcji


VII. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

  1. Uczestnik może – poprzez formularz dostępny na stronie https://onebid.pl - zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu.

  2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia.

  3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie.

  4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.

  5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres [email protected] nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji.


VIII. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

 1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem

z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

 1. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się

przez Uczestnika na stronie internetowej https://onebid.pl oraz spełnienie przez niego stępujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,

 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,

 3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,

 4. posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.

 1. Celem udziału w Aukcji i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest stabilne łącze internetowe oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku.

 2. Przed przestąpieniem do licytacji Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w ust. powyżej. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości Użytkownik powinien wysłać stosowne zapytanie do Domu Aukcyjnego na adres poczty elektronicznej [email protected]

 3. Jakość transmisji przebiegu Aukcji może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia końcowego wykorzystywanego do udziału w Aukcji.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i otrzymanie informacji zwrotnej w ramach transmisji online może być uzależniony w szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez Użytkownika łącza internetowego. Z tego względu Dom Aukcyjny może otrzymywać informacje o Podbiciu z pewnym opóźnieniem, a także Podbicia złożone przez innych uczestników licytacji mogą być widoczne dla Użytkownika dopiero po jakimś czasie. Tak samo przekaz wideo z przebiegu Aukcji nie może być podstawą do oceny aktualnego stanu licytacji.

 5. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

 6. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne będące po stronie Użytkownika.

 7. Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.

 8. Po zakończeniu aukcji, Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres email podany przy rejestracji.


IX. CENA

 1. Obiekty wystawiane na aukcji mogą mieć cenę gwarantowaną, poniżej której nie mogą być sprzedane. Jej wysokość jest znana wyłącznie Domowi Aukcyjnemu i właścicielowi obiektu. W sytuacji, gdy nie zostanie ona osiągnięta, będzie możliwa sprzedaż warunkowa, wymagająca dodatkowej zgody właściciela obiektu udzielonej w terminie trzech dni od daty aukcji, jednakże wylicytowana cena stanowi wiążącą cenę nabywcy.

 2. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

 3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.

 4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.


X. PRZEBIEG AUKCJI

 1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory wskazuje Nabywcę obiektu.

 2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższego zestawienia:

do 1 zł – 100 zł

2 000 – 5 000 zł - 200 zł

5 000 – 10 000 zł - 500

10 000 – 20 000 zł - 1 000 zł

20 000 – 50 000 zł - 2 000 zł

powyżej 50 000 zł - 5 000 zł


 1. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień, a także ogłaszać inne postąpienia według własnego uznania.

 2. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

 3. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

 4. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Obiekt lub ponownie zaproponować Obiekt do licytacji.

 1. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Obiektu działając w imieniu jego właściciela.

 2. Aukcjoner jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.

 3. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie udzielenia Przybicia przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

 4. Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę staje się nabywcą.

 5. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Gwarantowanej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela w terminie wskazanym w ust. powyżej.


XI. PŁATNOŚCI

 1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. Naliczane są one również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.

 2. Opłata aukcyjna wynosi 5 % ceny nabycia.

 3. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kurs euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

 4. Jeśli w chwilki licytacji Obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 7% podatek VAT.

 5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

 6. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.

 7. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego.

 8. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

 9. W przypadku gdy Nabywca w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie uiści całej Ceny nabycia Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:

 • przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt Nabywcy;

 • odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

 • odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium;

 • naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;

 • odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena nabycia, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;

 • wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;

 • potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności, wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

 • podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.


XII. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

 1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.

 2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez Łukasza Tomickiego , które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.

 3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

 4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

 5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 25 zł dziennie za jeden obiekt.


XIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 2. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

 5. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres

 7. zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


XIV. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.


XV. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.


XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


XVII. OGRANICZENIA PRAWNE

 1. Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają m.in. zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

 1. przedmiotów archeologicznych, które są starsze niż 100 lat, a także pochodzą z wykopalisk i znalezisk,

 2. elementów, które pochodzą z pomników artystycznych lub religijnych, starsze niż 100 lat,

 3. wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

 4. wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

 5. mozaik oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

 6. oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

 7. oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, , które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

 8. pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

 9. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

 10. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

 11. pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

 12. kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

 13. kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

 14. środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

 15. innych zabytków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

 1. Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.

 2. Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty,


XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.

 2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.

 4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą, jest prawo polskie
Az árverésről


FAQ
Az eladóról
Antykwariat Księgarski Piastun
Kapcsolat
Antykwariat Piastun
room
ul. Tadeusza Zawadzkiego Zośki 12 / 10
65-530 Zielona Góra
phone
+48669675150
Hasonlók megtekintése
keyboard_arrow_up